۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

اس ام اس کردی

باخی بةهةشتم ، روخساری تؤیة ضاوم تامــةزرؤی دیداری تؤیة


یـادی ثیرؤزت هـةر لـة دپـمایة تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایة


معنی :


باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست


یاد متبرک تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست


----
یاران تةطبیرص ، زامـم کـاری‌یة دةردی ئةمجـارةم ئةوینداری‌یة


کؤترة باریکة نصضیری بـاز بص هةرطیزناتوانص بفأص،دةرباز بص


معنی:


یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه درد م این‌بار،درد عشق است


کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی


----
بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة


ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة


معنی :


بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد


چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان


----
ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم


بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو


معنی :


چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم


بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است


----
خةرمةنی ذینم بة بادا ضوو بة دةس هیجرانی تؤ


من دةسووتصم و شةمیش بؤ حاپی من طریانة شةو


معنی :


خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد


من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

----

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم


بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو


معنی :


شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است


بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

----
هه رچه ند که نات بینم


به ڵام ده نگی خه نده ت


ئه بزوێنێ


دڵی سڕم


معنی:


هیچ می دانی


هر چند که ناپیدایی


اما دل شکسته ام می گوید


می آید صدایی


----
گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره به س جاری بت بینم


گیانم بو خوت به ره


معنی :


جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت


جانم را بگیر و برای خود ببر

هیچ نظری موجود نیست: